FINIŠER SUPER 1900-3i ISPORUČEN TVRTKI STRABAG D.O.O.

Kao što smo pisali u prošloj objavi, tvrtki STRABAG d.o.o.  iz Zagreba predan je u vlasništvo i novi finišer VÖGELE SUPER 1900-3i (uz tri HAMM valjka).

Radi se o finišeru za asfalt na gusjenicama, a isporučen je s visoko-sabijajućom gredom AB 500-3 TP1, max. radne širine do 8,50 m.

Vögele SUPER 1900-3i
 

Napominjemo prednosti visoko-sabijajućih greda pred standardnim gredama:

-   postiže se velik stupanj sabijenosti asfalta i potrebno je manje
    prijelaza valjaka iza finišera;
-   bolja ravnost - već iza finišera masa je dovoljno sabijena i manjim
    brojem prijelaza valjaka eliminirane su greške koje nastaju
    nestručnim ili nedovoljnim valjanjem;
-   veća brzina ugradnje – kod normalnog stupnja sabijenosti ovog
    gredom se postižu daleko veće brzine ugradnje u odnosu na finišere
    sa standardnim gredama.

Finišer VÖGELE SUPER 1900-3i isporučen je bogato opremljen dodatnom opremom:   
    
-  Zaštitni krović za rukovatelja, s izvlačivim bočnim stranicama, žute boje
   (natpis VÖGELE)   
-  retrovizor, 2 kom
AutoSet Plus – automatizacija dviju funkcija: re-pozicioniranje stroja
   za transport / nastavak rada kao i pohrana radnih programa ugradnje
   asfalta.
   Uključene opcije: hidraulična blokada grede i davač (senzor) za prikaz
   brzine nabijača    
-  Komplet utičnica za struju sa uzemljenjem, od toga 2 priključka za
   svjetleće „balone“        
-  2 rotaciona svjetla   
-  Zvučni alarm kod vožnje unatrag   
-  Hidrauličko podizanje središnje ploče u spremniku za asfalt   
-  Ultrazvučni senzor za regulaciju razastiranja materijala preko puževa,
   2 kom   
-  Nivelacija: upravljačka jedinica elektroničko kontroliranog uređaja za
   nivelaciju tip NIVELTRONIC Plus za automatsku kontrolu poprečnog i
   uzdužnog nagiba, dva daljinska upravljača s nosačima na stupićima
   (lagana montaža-demontaža)
   na krajevima grede   
-  Nivelacija: senzor za poprečnu nivelaciju   
-  Nivelacija: nosač za mehanički / ultrazvučni senzor uzdužne nivelacije,
   2 kom
-  Nivelacija: senzor za uzdužnu nivelaciju sa ultrazvučnim očitavanjem
   visine – “-3”, 2 kom
-  Hidraulična blokada grede (uključeno u opciji AutoSet Plus)   
Screed Assist  – hidraulički sklop za rasterećivanje grede   
High Compaction Package – hidraulički sklop za visoko-zbijajuće grede   
-  Sistem za pranje stroja sa spremnikom i sa vitlom za namatanje crijeva
   za čišćenje   
-  Komplet alata   
-  Za gredu AB 500-3 TP1: davač (senzor) za prikaz brzine nabijača
   (uključeno u opciji AutoSet Plus)
-  Krajnja ploča grede, preklopna, 2 kom   
-  Električno grijanje krajnje ploče grede 

Puštanje u rad novog finišera bilo je u Zaboku:

 

 

 


27.09.2021 @ 14:33h